2018.gada 9.oktobrī plkst. 10:00 Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē notika Nedzīvojamās telpas nekustamajā īpašumā „Akācijas”, Lizuma pag., Gulbenes nov., ēkas (garāža) ”Veckalēji”, kadastra apzīmējums 5072 006 0389 001 001, daļa 120,1 m2 platībā izsole.

Dalību izsolē pieteica viens pretendents – juridiska persona SIA “GB Partners”, reģistrācijas Nr. LV 44103106511, juridiskā adrese: “Dzirnavu iela 7”, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425

Nomas tiesības uz Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas nekustamajā īpašumā “Akācijas” Lizuma pag., Gulbenes nov., ēkas (garāža) “Veckalēji”, kadastra apzīmējumu 5072 006 0389 001 001, daļa 120,1 m2 platībā par nosacīto nomas maksu 86,47 EUR [(astoņdesmit seši euro 47 centi) (bez PVN)] mēnesī uz 5 gadiem iegūst juridiska persona – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GB Partners” reģistrācijas Nr.  LV 4403106511.

Ēkas galvenais lietošanas veids – garāžu ēka.