Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ferma”, Līgo pagasts, kadastra numurs 5076 003 0200, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5076 003 0190, 3,5 ha platībā, 5076 003 0262, 0,42 ha platībā, un ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 5076 003 0190 001, 5076 003 0190 002 un 5076 003 0262 002. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 6 600 EUR, nodrošinājums ir 660 EUR. Izsole notiks 2018.gada 5.decembrī plkst.10.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 30.novembra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

ferma_ligo_inventarizacija_1

ferma_ligo_inventarizacija_2

ferma_ligo_izsoles_noteikumi

ferma_ligo_robezu_plani_1

ferma_ligo_robezu_plani_2

ferma_ligo_zemesgramata