Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Komplekss”, Līgo pagasts, kadastra numurs 5076 003 0261, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0261, 1,88 ha platībā, un ēku (būvi) ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0200 006. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 5 200 EUR, nodrošinājums ir 520 EUR Izsole notiks 2018.gada 5.decembrī plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 30.novembra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

komplekss_ligo_inventarizacija

komplekss_ligo_izsoles_noteikumi

komplekss_ligo_plani

komplekss_ligo_zemesgramata