Gulbenes novada pašvaldība rīko piekto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Viestura iela 29 – 5”, Gulbene, kadastra numurs 5001 900 0025, kas sastāv no viena divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0276 001 005, 52,5 kv.m  platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 538/3378 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 00276 001), kopīpašuma 538/3378 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 00276 002), kopīpašuma 538/3378 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 00276 003), kopīpašuma 538/3378 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5001 009 00276). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 400 EUR, nodrošinājums ir 40 EUR Izsole notiks 2018.gada 5.decembrī plkst.11.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz diviem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 30.novembra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

viestura_29_5_inventarizacija

viestura_29_5_izsoles noteikumi

viestura_29_5_zemesgramata