2018.gada 12.novembrī plkst. 10:00 Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 un adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.30, 11,6 m2 platībā nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis viens pretendents – fiziska persona Alvis Lācis dzīv. “Obrava”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 un adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.30, 11,6 m2 platībā par nosacīto nomas maksu 6,61 EUR (seši euro 61 cents) (bez PVN) mēnesī, uz 5 gadiem iegūst Alvis Lācis, deklarētā dzīvesvieta: “Obrava”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.