Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ezerkalni” - 2, Stāmerienas pagasts, kadastra numurs 5088 900 0158, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 34,1 kv.m platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5088 004 0127 001 002), un pie tā piederošām kopīpašuma 342/1423 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5088 004 0127 001), 342/1423 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 5088 004 0127 002), 342/1423 domājamām daļām no pagraba (būves kadastra apzīmējums 5088 004 0127 003). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1000 EUR, nodrošinājums ir 100 EUR. Izsole notiks 2019.gada 8.janvārī plkst.10.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 4.janvāra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

ezerkalni_2_stameriena_izsoles_noteikumi

ezerkalni_2_stameriena_uzmerisanas_lieta

ezerkalni_2_stameriena_zemesgramata