Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Vienības iela 5 – 9”, Beļava, Beļavas pagasts, kadastra numurs 5044 900 0052, kas sastāv no dzīvokļa, telpu grupas kadastra apzīmējums 5044 007 0206 001 009, 86,4 kv.m platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 864/14003 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5044 007 0206 001, 864/14003 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 007 0206. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2000 EUR, nodrošinājums ir 200 EUR. Izsole notiks 2019.gada 8.janvārī plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 4.janvāra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

vienibas_5_9_belava_izsoles_noteikumi

vienibas_5_9_belava_tehniska_inventarizacija

vienibas_5_9_belava_zemesgramata