Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Smilgas 1”, Litenes pagasts, kadastra numurs 5068 001 0110, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 001 0110, 2,1 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3520 EUR, nodrošinājums ir 352 EUR. Izsole notiks 2019.gada 8.janvārī plkst.11.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 4.janvāra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

smilgas_1_litene_izsoles_noteikumi

smilgas_1_litene_robezu_plans

smilgas_1_litene_taksacija

smilgas_1_litene_zemesgramata