Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Šķieneri 3” - 4, Šķieneri, Stradu pagasts, kadastra numurs 5090 900 0317, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 002 0034 003 004, 51,3 kv.m platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 512/3987 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0034 003. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1300 EUR, nodrošinājums ir 130 EUR. Izsole notiks 2019.gada 9.janvārī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 4.janvāra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

skieneri_3_4_stradi_izsoles_noteikumi

skieneri_3_4_stradi_uzmerisanas_lieta

skieneri_3_4_stradi_zemesgramata