Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Kalnieši 1” - 4, Daukstu pagasts, kadastra numurs 5048 900 0121, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, telpu grupas kadastra apzīmējums 5048 005 0074 001 004, 37,0 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 371/1497 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5048 005 0074 001), un 371/1497 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5048 005 0074). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1000 EUR, nodrošinājums ir 100 EUR. Izsole notiks 2019.gada 9.janvārī plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 4.janvāra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

kalniesi_1_4_daukstes_izsoles_noteikumi

kalniesi_1_4_daukstes_uzmerisanas_lieta

kalniesi_1_4_daukstes_zemesgramata