Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Liepu iela 2 – 9”, Pilskalns, Beļavas pagasts, kadastra numurs 5044 900 0094, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa, telpu grupas kadastra apzīmējums 5044 002 0266 001 009, 63,5 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 491/10085 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5044 002 0266 001), 491/10085 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5044 002 0266 002), un 371/1497 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5044 002 0266). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1200 EUR, nodrošinājums ir 1250 EUR Izsole notiks 2019.gada 9.janvārī plkst.11.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 4.janvāra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

liepu_2_9_belava_izsoles_noteikumi

liepu_2_9_belava_uzmerisanas_lieta

liepu_2_9_belava_zemesgramata