Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli kustamajai mantai - autobusam ISUZU TURQUOISE 315 (valsts reģistrācijas numurs HE1253, VIN NNAM0ZALE02001574). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2500 EUR, nodrošinājums ir 250 EUR. Izsole notiks 2018.gada 18.decembrī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 17.decembra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

autobuss_ISUZU_TURQUOISE_315_2_izsoles_noteikumi