Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā Gulbenes pilsētā ar nosaukumu „Dzirnavu iela 5A”, kadastra numurs 5001 006 0271, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0271, daļas 22674 kv.m platībā, nomnieka. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 78 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2019.gada 9.janvārī plkst.11.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 8.janvārim, plkst.15.00, Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē.

dzirnavu_5_gulbene_noma

dzirnavu_5_gulbene_nomas_izsoles_noteikumi