Gulbenes novada pašvaldība rīko ceturto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli kustamajai mantai - autobusam BMC 215 SCB (valsts reģistrācijas numurs JE 7247, VINNMC215RKDLB400047). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 5100 EUR, nodrošinājums ir 510 EUR. Izsole notiks 2019.gada 27.februārī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 22.februāra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

autobusa_bmc_izsoles_noteikumi