Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Dzelzceļa iela 21 – 6”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0593, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 001 0067 001 006, 46,9 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 464/3499 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 001 0067 001), 464/3499 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 001 0067 003) un 464/3499 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5001 001 0067). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3000 EUR, nodrošinājums ir 300 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.martā plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 8.marta plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

dzelzcela_21_6_gulbene_inventarizacija

dzelzcela_21_6_gulbene_izsoles_noteikumi

dzelzcela_21_6_gulbene_zemesgramata