Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Stāķi 17” - 7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0324, kas sastāv no četristabu dzīvokļa, telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 002 0579 001 007, 82,0 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 792/16037 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5090 002 0579 001) un 792/16037 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5090 002 0579). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2600 EUR, nodrošinājums ir 260 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.martā plkst.10.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 8.marta plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

staki_17_7_stradi_inventarizacija

staki_17_7_stradi_izsoles_noteikumi

staki_17_7_stradi_zemesgramata