Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zeltaleja 2” - 1, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0320, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 001 0132 001 001, 48,7 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 474/1785 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5090 001 0132 001) un 474/1785 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5090 001 0132). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1000 EUR, nodrošinājums ir 100 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.martā plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 8.marta plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

zeltaleja_2_1_stradi_inventarizacija

zeltaleja_2_1_stradi_izsoles_noteikumi

zeltaleja_2_1_stradi_zemesgramata