Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ābelītes” - 2, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5088 008 0221, kas sastāv no dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0221 001 002, 72,4 kv.m platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 704/7732 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5088 008 0221 001), 704/7732 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5088 008 0221). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1900 EUR, nodrošinājums ir 190 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.martā plkst.11.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz diviem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 8.marta plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

abelites_2_stameriena_izsoles_noteikumi

abelites_2_zemesgramata_inventarizacija