Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Žagaru lauks”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5068 005 0204, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 005 0202, 0,38 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1500 EUR, nodrošinājums ir 150 EUR. Izsole notiks 2019.gada 13.martā plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 8.marta plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

zagaru_lauks_litene_izsoles_noteikumi

zagaru_lauks_litene_plani

zagaru_lauks_litene_zemesgramata