Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mezīši 1” – 5, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0319, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 68,3 kv.m (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 011 0025 001 005), un pie tā piederošām kopīpašuma 675/2647 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 001), 675/2647 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 002), 675/2647 domājamām daļām no pirts (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 004), 675/2647 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 006), 675/2647 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 008), 675/2647 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 011 0025). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1130 EUR, nodrošinājums ir 113 EUR. Izsole notiks 2019.gada 9.aprīlī plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 5.aprīļa plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Mezisi_1_5_stradi_izsoles_noteikumi

Mezisi_1_5_stradi_uzmerisanas_lieta

Mezisi_1_5_stradi_zemesgramata