Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Parka iela 31 – 2”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0634, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 38,2 kv.m (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 005 0102 001 002), un pie tā piederošām kopīpašuma 396/2256 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 005 0102 001), 396/2256 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5001 005 0102 002), 396/2256 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 005 0102). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 950 EUR, nodrošinājums ir 95 EUR. Izsole notiks 2019.gada 9.aprīlī plkst.11.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 5.aprīļa plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Parka_31_2_gulbene_izsoles_noteikumi

Parka_31_2_gulbene_uzmerisanas_lieta

Parka_31_2_gulbene_zemesgramata