Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Nākotnes iela 2 k-3 - 13”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0675, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 39,1 kv.m (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 004 0160 001 0013), un pie tā piederošām kopīpašuma 375/26704 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 004 0160 001), 375/26704 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 004 0160). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4000 EUR, nodrošinājums ir 400 EUR. Izsole notiks 2019.gada 10.aprīlī plkst.10.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 5.aprīļa plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

nakotnes_2_3_13_gulbene_izsoles_noteikumi

nakotnes_2_3_13_gulbene_uzmerisanas_lieta

nakotnes_2_3_13_gulbene_zemesgramata