Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Pamatu iela 10 - 24”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0707, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 30,1 kv.m (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 001 0126 001 0024), un pie tā piederošām kopīpašuma 304/9238 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 001 0126 001), 304/9238 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 001 0126). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2900 EUR, nodrošinājums ir 290 EUR. Izsole notiks 2019.gada 10.aprīlī plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 5.aprīļa plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Pamatu_10_24_gulbene_izsoles_noteikumi

Pamatu_10_24_gulbene_uzmerisanas_lieta

Pamatu_10_24_gulbene_zemesgramata