Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Viestura iela 9A - 3”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0643, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 22,2 kv.m (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 009 0250 001 003), un pie tā piederošām kopīpašuma 224/2085 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 009 0250 001), 224/2085 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5001 009 0250 002), 224/2085 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 009 0250). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 730 EUR, nodrošinājums ir 73 EUR. Izsole notiks 2019.gada 10.aprīlī plkst.11.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 5.aprīļa plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Viestura_9A_3_gulbene_izsoles_noteikumi

Viestura_9A_3_gulbene_uzmerisanas_lieta

Viestura_9A_3_gulbene_zemesgramata