Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Viestura iela 29A - 6”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0611, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 31,7 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 009 0275 001 006), un pie tā piederošām kopīpašuma 317/2476 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5001 009 0275 001), 317/2476 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5001 009 0275 002), 317/2476 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5001 009 0275 007), 317/2476 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 009 0275). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1150 EUR, nodrošinājums ir 115 EUR. Izsole notiks 2019.gada 10.aprīlī plkst.11.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 5.aprīļa plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Viestura_29A_6_gulbene_izsoles_noteikumi

Viestura_29A_6_gulbene_uzmerisanas_lieta

Viestura_29A_6_gulbene_zemesgramata