Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā “Birzītes - 3”, Daukstu pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0358, daļai 1,5075 ha platībā. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 72,36 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2019.gada 18.martā plkst.11.00 Daukstu pagasta pārvaldē, Dārza ielā 10, Staros. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 18.marta, plkst.10.00, Daukstu pagasta pārvaldē, Dārza ielā 10, Staros.

50480040358_daukstes_nomas_izsoles_noteikumi

Paziņojums par izsoles rezultātiem
2019.gada 18. martā Gulbenes novada Daukstu pagastā notika Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Daukstu pagasta ar kadastra numuru 5048 004 0358 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0358,daļas 1,5075 ha platībā, nomas tiesību izsole.

Izsolē piedalījās 1 dalībnieks. Nomas tiesības tiek piešķirtas, zemnieku saimniecībai “Gundegas ”reģ. Nr. 43201011995, juridiskā adrese: “Gundegas”, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417,uz 10 gadiem līdz 17.03.2029, par zemes nomas maksu 72,36 EUR (septiņdesmit divi euro 36 centi) gadā.