Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā “Druvienas pagasta centrs”, Druvienas pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0113, daļai 3,9 ha platībā. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 171,60 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2019.gada 12.martā plkst.11.00 Druvienas pagasta pārvaldē, “Pagastnams”, Druvienā. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 11.marta, plkst.15.00, Druvienas pagasta pārvaldē, “Pagastnams”, Druvienā.

50520030113_druviena_nomas_izsoles_noteikumi