Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā Lejasciema pagastā “Mālmuiža” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 010 0098, daļai 2,3 platībā. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 103,50 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2019.gada 12.martā plkst.14.30 Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas ielā 11A, Lejasciemā. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 11.marta, plkst.15.00, Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas ielā 11A, Lejasciemā.

50640100098_lejasciems_nomas_izsoles_noteikumi