Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā Lejasciema pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5064 014 0090, 12,7 platībā. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 571,50 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2019.gada 12.martā plkst.14.00 Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas ielā 11A, Lejasciemā. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 11.marta, plkst.15.00, Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas ielā 11A, Lejasciemā.

50640140090_lejasciems_nomas_izsoles_noteikumi