Informācija par nomas objektu

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116327,

juridiskā adrese Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

e-pasts: , tālr.64497710

Nomas tiesību izsoles veids

Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Nomas objekts

Nedzīvojamās ēkas „Staļļi”, kadastra apzīmējums 5068 004 0130 012 un adrese Jaunlitenes iela 1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, telpa Nr.4.,5.,6.,7.,8 ar kopējo platību 128,7 m2. Ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, ēku izmantojot, jāievēro Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumi.

Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.

Nomas objektu neiznomā nomas tiesību pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis ar to citu līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc ka nomas tiesību pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus, vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu nomas tiesību pretendenta rīcības dēļ.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

5 gadi

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

25,74 EUR (bez PVN)  (0,20 EUR par 1 m2)

izsoles solis – 2,00 EUR

Izsoles norises vieta un laiks

2019.gada 15.aprīlī plkst.10:00

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē, „Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads.

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

 

 

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē, „Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2019.gada 12.aprīlim pulkst.16.00, saskaņojot to pa tālruni 26464180.

 

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē „Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, sekretārei, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2019.gada 12.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi