Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā Lejasciema pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5064 019 0246, 1,1869 ha platībā. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 53,41 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2019.gada 24.aprīlī plkst.14.15 Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas ielā 11A, Lejasciemā. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 23.aprīļa, plkst.15.00, Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas ielā 11A, Lejasciemā.

50640190246_lejasciems_nomas_izsoles_noteikumi

Zemes_nomas_liguma_projekta_PARAUGS