Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā Beļavas pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0202, 0,064 ha platībā. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 28,00 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2019.gada 24.aprīlī plkst.14.00 Gulbenes novada, Beļavas pagasta pārvaldē, Avotu ielā 2, Beļavā, Beļavas pagastā. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 23.aprīļa, plkst.15.00, Beļavas pagasta pārvaldē, Avotu ielā 2, Beļavā, Beļavas pagastā.

50440140202_belava_zemes_nomas_izsoles_noteikumi

Zemes_nomas_liguma_projekta_PARAUGS