Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā Stāmerienas pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5088 009 0057, daļai 8,96 ha platībā. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 403,20 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2019.gada 16.aprīlī plkst.10.00 Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldē, “Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 15.aprīļa, plkst.15.00, Stāmerienas pagasta pārvaldē, “Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts.

50880090057_stameriena_nomas_izsoles_noteikumi

Zemes_nomas_liguma_projekta_PARAUGS