Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā Druvienas pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0331, daļai 3,7 ha platībā. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 162,80 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2019.gada 17.aprīlī plkst.11.30 Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldē, “Pagastnams”, Druvienā, Druvienas pagastā. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 16.aprīļa, plkst.15.00, “Pagastnams”, Druvienā, Druvienas pagastā.

50520030331_druviena_nomas_izsoles_noteikumi

Zemes_nomas_liguma_projekta_PARAUGS