Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Līkā iela 22 - 6”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0746, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 39,0 kv.m (telpu grupas kadastra apzīmējums 5001 007 0156 001 006), un pie tā piederošām kopīpašuma 396/1580 domājamām daļām no ēkas (būves kadastra apzīmējums 5001 007 0156 001), 396/1580 domājamām daļām no ēkas (būves kadastra apzīmējums 5001 007 0156 005), 396/1580 domājamām daļām no ēkas (būves kadastra apzīmējums 5001 007 0156 006), 396/1580 domājamām daļām no ēkas (būves kadastra apzīmējums 5001 007 0156 007), 396/1580 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 007 0156). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1200 EUR, nodrošinājums ir 120 EUR. Izsole notiks 2019.gada 11.jūnijā plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz trim gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

lika_22_6_gulbene_inventarizacija

lika_22_6_gulbene_izsoles_noteikumi

lika_22_6_gulbene_zemesgramata