Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Stāķi 18” - 27, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0325, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 56,6 kv.m platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 538/23179 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5090 002 0582 001) un 538/23179 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5090 002 0582. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3400 EUR, nodrošinājums ir 340 EUR. Izsole notiks 2019.gada 11.jūnijā plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

staki_18_27_stradi_inventarizacija

staki_18_27_stradi_izsoles_noteikumi

staki_18_27_stradi_zemesgramata