Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Nātiņi 2” - 3, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0326, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 35,7 kv.m platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 372/1697 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5090 003 0068 001), 372/1697 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5090 003 0068). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1300 EUR, nodrošinājums ir 130 EUR. Izsole notiks 2019.gada 11.jūnijā plkst.11.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz trim gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

natini_2_3_stradi_inventarizacija

natini_2_3_stradi_izsoles_noteikumi

natini_2_3_stradi_zemesgramata