Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam īpašums “Veclauri”, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, kadastra numurs 5094 004 0320, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0266, 2,4 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3120 EUR, nodrošinājums ir 312 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.jūnijā plkst.10.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

veclauri_tirza_izsoles_noteikumi

veclauri_tirza_izsoles_robezu_plani

veclauri_tirza_izsoles_zemesgramata