Gulbenes novada pašvaldība rīko ceturto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam īpašums “Ausekļa iela 9A”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 009 0160, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0160, 0,1018 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1500 EUR, nodrošinājums ir 150 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.jūnijā plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

ausekla_9A_gulbene_izsoles_noteikumi

ausekla_9A_gulbene_rob_plani

ausekla_9A_gulbene_zemesgramata