Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mezīši 1” – 6, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0322, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 40,4 kv.m (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 011 0025 001 006), un pie tā piederošām kopīpašuma 401/2647 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 001), 401/2647 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 002), 401/2647 domājamām daļām no pirts (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 004), 401/2647 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 006), 401/2647 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 008), 401/2647 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 011 0025). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 640 EUR, nodrošinājums ir 64 EUR. Izsole notiks 2019.gada 12.jūnijā plkst.11.45 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 7.jūnijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Mezisi_1_6_stradi_izsoles_noteikumi

Mezisi_1_6_stradi_uzmerisanas_lieta

Mezisi_1_6_stradi_zemesgramata