Drukāt

2019.gada 24.aprīlī plkst. 14.00 un plkst. 14.30 Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kaktiņi”, kadastra numurs 5094 009 0047, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0047, daļas 1,1 ha platībā, un  ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0048, daļas 0,8 ha platībā nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteikuši 3 (trīs) pretendenti, bet viens uz izsoli neieradās.

Zemes nomas tiesības uz Gulbenes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kaktiņi”, kadastra numurs 5094 009 0047, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0047, daļu 1,1 ha platībā par nomas maksu 60,60 EUR (sešdesmit euro sešdesmit centi) bez PVN gadā, uz 5 (pieciem) gadiem iegūst Mārtiņš Zvirbulis, “Avotiņi”, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424.

Zemes nomas tiesības uz Gulbenes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kaktiņi”, kadastra numurs 5094 009 0047, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 009 0048, daļu 0,8 ha platībā par nomas maksu 42,80 EUR (četrdesmit divi euro astoņdesmit centi) bez PVN gadā, uz 5 (pieciem) gadiem iegūst Mārtiņš Zvirbulis, “Avotiņi”, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424.