2019.gada 25.aprīlī noslēgts zemes nomas līgums ar SIA "Laskumi", reģ. Nr. 44103074803, juridiskā adrese "Ezernieki 1", Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV 4426, par Gulbenes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Druvienas pagastā ar kadastra numuru 5052 003 0113, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 113, daļu  3,9 ha platībā, uz laiku no 2019.gada 17.aprīļa līdz 2024.gada 16.aprīlim.