2019.gada 14.maijā plkst. 10:00 Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 un adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.23, 17,7 m2 platībā nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis viens pretendents.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 un adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.23, 17,7 m2 platībā par nosacīto nomas maksu 10,09 EUR (desmit euro 9 centi) (bez PVN) mēnesī, uz 5 gadiem iegūst juridiska persona - SIA „AP Mežs”, reģistrācijas Nr.44103071525, juridiskā adrese: „Līgotnes”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.