Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Šķieneri 6” – 8, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0328, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, 54,0 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 512/10607 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5090 002 0034 021). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1900 EUR, nodrošinājums ir 190 EUR. Izsole notiks 2019.gada 9.jūlijā plkst.10.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 5.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS “SEB banka”.

atteeli_1

atteeli_2

tehniskaas_inventarizaacijas_lieta

zemesgraamata