Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Krapas centrs”, kadastra numurs 5048 002 0276, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5048 002 0276, daļai, 0,5 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 28 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2019.gada 18.jūnijā plkst.10:20 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 315.kabinetā. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 17.jūnija plkst.15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 315.kabinetā.

50480020276_krapas_centrs_graf_piel

50480020276_krapas_centrs_informacija_par_objektu

50480020276_krapas_centrs_nomas_izsoles_noteikumi

Zemes_nomas_liguma_projekts