Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma kadastra numurs 5048 004 0226, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0226, 2,3 ha platībā, saimnieciskajai darbībai bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 451 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2019.gada 18.jūnijā plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 315.kabinetā. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 17.jūnija plkst.15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 315.kabinetā.

50480040226_aerodroms_stari_graf_piel

50480040226_aerodroms_stari_informacija_par_objektu

50480040226_aerodroms_stari_nomas_izsoles_noteikumi

Zemes_nomas_liguma_projekts