Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko zemes nomas tiesību izsoli Gulbenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ”O.Kalpaka iela 60”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 002 0105, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0105, daļas 180 m2 platībā, vasaras kafejnīcas ierīkošanai, kultūras programmu organizēšanas un izpildīšanas vietai, bez apbūves tiesībām. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 12,60 EUR (bez PVN) mēnesī. Izsole notiks 2019.gada 18.jūnijā plkst.11:00 Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 315.kabinetā. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, kā arī iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2019.gada 17.jūnija plkst.15.00, Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, 315.kabinetā.

50010020105_okalpaka60_gulbene_informacija_par_objektu

okalpaka60_gulbene_graf_piel

okalpaka60_gulbene_nomas_izsoles_noteikumi

Zemes_nomas_liguma_projekts