Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Rankas pagastā ar nosaukumu “Rankas pamatskola”, kadastra numurs 5084 008 0206, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0206, 9,62 ha platībā, uz tās esošajām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 5084 008 0206 001, 5084 008 0206 002, 5084 008 0206 003, 5084 008 0206 005, 5084 008 0206 006 un mežaudzes, 3,9 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 69 000 EUR, nodrošinājums ir 6900 EUR. Izsole notiks 2019.gada 17.septembrī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 16.septembrim plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

atteels_1

atteels_2

meza_apsaimniekosanas_plaans

Rankas_pamatskola_inventarizacija

zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans

zemesgraamata