Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Litenes pagastā ar nosaukumu “Viesturi 5”, kadastra numurs 5068 005 0105, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5068 005 0105, 7,99 ha platībā, 5068 005 0162, 1,83 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 15600 EUR, nodrošinājums ir 1560 EUR. Izsole notiks 2019.gada 17.septembrī plkst.10.20 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 16.septembrim plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

zemes_robezu_situaacijas_apgruutinaajumu_plaans

zemesgraamata