Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam “Mezīši 1” – 6, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0322, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa, 40,4 kv.m. platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 011 0025 001 006), un pie tā piederošām kopīpašuma 401/2647 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 001), 401/2647 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 002), 401/2647 domājamām daļām no pirts (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 003), 401/2647 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 006), 401/2647 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 5090 011 0025 008), 401/2647 domājamām daļām no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 011 0025). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 570 EUR, nodrošinājums ir 57 EUR, izsoles solis noteikts 28,5 EUR. Izsole notiks 2019.gada 17.septembrī plkst.11.10 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2019.gada 16.septembrim plkst.12.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.

Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē Gulbenes novada pašvaldības kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.90009116327.

atteels_1

izsoles_noteikumi

Mezisi_1_6_stradi_uzmerisanas_lieta

Mezisi_1_6_stradi_zemesgramata